istanbul diyarbakır nakliye beyoğlu evden eve nakliye  Allerjik Rinit Sitesi, Allerjik Rinit Tedavisi, Allerij Rinit Nedenleri, Allerjik Nezle, Saman Nezlesi, Allerjik Rinit Doktorlarý, Allerjik Rinitten Korunma, Allerjik Rinit Bulgularý, Allerjik Rinit Belirtileri
ALLERJÝ: GENEL BÝLGÝLER

Allerji nedir?
Allerjen nedir?

Allerjen resimleri

Allerjik hastalýklar

Allerji testleri

Tedavi yöntemleri

Allerjenlerden korunma


ALLERJÝK RÝNÝT REHBERÝ

  
Allerjik Rinitli Hastalarýn Dikkat Etmesi Gerekenler
Ýdeal olarak allerjinizin oluþtuðu yerden uzakta yaþamayý seçebilirsiniz. Örneðin sadece deniz havasý teneffüs edebileceðiniz bir yerde veya hiçbir þeyin yaþamayacaðý kadar kuru bir iklimde yaþamanýza devam edebilirsiniz. Ne yazýk ki bu ideal uygulama nadiren yapýlabilir. Ancak aþaðýda sýralanan kendi kendinize yardým önerileri denemeye deðerdir.
  Yazýnýn Devamý


 Allerjik Rinit Nedir?
Allerjik rinit klinik görünümü açýsýndan yýl boyu süren perennial allerjik rinit ile mevsimsel allerjik rinit olmak üzere iki alt baþlýkta incelenmektedir. Bu durum patogenezdeki bir farklýlýðý deðil, yalnýzca duyarlý olunan allerjen ile karþýlaþýlan süreden ileri gelen farklý klinik prezantasyonu yansýtmaktadýr. Saðlýkla iliþkili yaþam kalitesini araþtýran çalýþmalar bir çok hastalýða göre daha az gürültülü bir kliniðe sahip bu durumun günlük yaþamda önemli sýkýntýlara neden olduðunu ortaya koymuþtur.
Yazýnýn Devamý

 Allerji Nedir?
Normalde vücudumuzu koruyan baðýþýklýk sistemi bazý insanlarda zararlý olmayan birtakým maddelere aþýrý  þeklide ve anormal bir reaksiyon vermesidir. Bu reaksiyonlara aþýrý duyarlýlýk ya da allerji adý verilir. Bu aþýrý reaksiyonun vücut tarafýndan neden verildiði hala tam ve kesin olarak bilinmemektedir. Zaten alerji teriminin latince de ki anlamý “tuhaf, anlaþýlmaz, anormal” olarak kullanýlmaktadýr.  Her ne kadar alerji denilince akla deride kaþýntý, burun akýntýsý ve hapþýrma gelse de allerjenin (allerjiyi meydana getiren faktörler) etkilediði organa göre bir çok farklý alerjik hastalýk vardýr.

 
Yazýnýn Devamý

Allerjen Maddeler Nelerdir, Allerjen Ne Demektir?
Ýnsan bünyesinde kendisine karþý özgün antikor (baðýþýklýk cevabý olarak meydana getirilen yapý) oluþturan maddelere antijen denir.Bu antijen, allerjik bir durum geliþtirirse, o zaman antijene ALLERJEN adý verilmektedir. Allerjenler normalde çoðu insan için zararsýz maddelerdir. Ancak atopik yani "allerji geliþimine yatkýn" bünyeli kiþilerde allerjik hastalýklara neden olurlar. Allerjenler vücudumuza solunum, sindirim, damar yolu veya cilde temas ile alýnabilmekte ve allerjik tepkilerin ortaya çýkmasýna neden olabilmektedirler.
Yazýnýn Devamý

Allerjik Rinit Bulgularý Nelerdir?
Allerjik rinitdeki inflamatuar olaylar nazal mukozanýn alerjenle karþýlaþmasý ile baþlar ve hücre infiltrasyonu ile sonlanýr. Alerjen ile karþýlaþýldýðýnda özellikle aðýz, burun, gözler,boðaz ve deride kaþýntý ortaya çýkar. Özellikle çocuk hastalar sýk sýk ellerini burunlarýna sürterek kasýma hareketi yaparlar.Allerjik rinit için tipik bulgulardan olan bu harekete alerjik selam, bu hareket nedeniyle burun sýrtýnda olusan enine cizgilere de Nazal Köprülenme denir. Burun akýntýsý ve gözlerin sulanmasý tipiktir.
Yazýnýn Devamý

 


    TEL   : 0212 442 66 99
   FAKS: 0212 442 02 52
   dr@muhammetdilber.com

    Metroport Alýþveriþ ve Yaþam
    Merkezi Metroport Busidence
    Kültür Sokak No:1 Kat:7 Daire:702
    34180 Bahçelievler ÝSTANBUL
    Krokimiz için týklayýn...

   Ýstanbul Burun Estetiði
   Muhammet Dilber
   Horlama ve Uyku Apnesi

   Sinuzit Tedavisi

       Uyarý: Bu sitedeki yazýlar tamamen bilgilendirme amaçlý hazýrlanmýþtýr. Tedavi amaçlý kullanýlamaz.
 


       Copyright: 2010 AllerjikRinit.com, Tasarým: