ALLERJEN NEDÝR ?

Organizmada kendisine karþý özgün antikor (baðýþýklýk anti maddesi) oluþturan maddelere antijen denir.Bu antijen, allerjik bir durum geliþtirirse, o zaman antijene allerjen adý verilmektedir.

Allerjenler normalde çoðu insan için zararsýz partiküllerdir. Ancak atopik yani "allerji geliþimine yatkýn" bünyeli kiþilerde allerjik hastalýklara neden olurlar. 

Polenler

Polen bitkilerin erkek tohumudur. Çýplak gözle görülemeyen taneciklerdir. Bu tanecikler genellikle rüzgar yolu ile geniþ alanlara daðýlýrlar.

Polenler, çayýr-ot (grass) polenleri, aðaç (tree) polenleri ve yabani ot (weed) polenleri olmak üzere genel olarak üçe ayrýlýr. Bu polenlerin bahar mevsimi içinde belli bir daðýlýmlarý vardýr.

Polen allerjisi olan hastalarýn þikayetleri de genellikle bu daðýlýmla uyumlu olmaktadýr

Mantar sporlarý (küf)

Mantarlarýn sporlarý allerjeniktir. Genellikle orta ýsýda ve bol rutubetli yerlerde çoðalýrlar.

Ev dýþýnda (bitkiler, hayvan artýklarý ve toprak üzerinde) ve ev içinde (ýslak zeminler, duþlar, banyo örtüleri, klima ve nemlendirici cihazlar üzerinde) bulunabilirler.

Bunlarýn kesin bir mevsimsel periyodu olmamakla birlikte ilkbaharda sýcaklarýn artmasýyla çoðalýrlar ve ilk soðuklarla kaybolurlar.

Ev tozu akarlarý (mite)

Akarlar gözle görülemeyen, çevre koþullarýna oldukça dayanýklý olan, sýcak ve nemli ortamlarda kolaylýkla çoðalabilen, ev tozu içinde yaþayan canlýlardýr. Akarlarýn vücut proteinleri ve dýþkýlarý allerjenik özelliktedir. Akar allerjenleri yastýk, yatak, halý ve kumaþ kaplý mobilya gibi toz tutan ev eþyalarýnda yüksek oranda bulunmaktadýr. Bu allerjenlerin solunum yolu ile alýnmasý, hastada allerjik yakýnmalarýn baþlamasýna neden olmaktadýr.

Akarlar insan deri döküntüleri ile beslenmektedir ve insanlarýn bulunduðu ortamlarda yaþarlar. Akarlar insanlarý ýsýrmaz, hastalýk bulaþtýrma ve taþýnmasýna neden olmaz ve genellikle insanlarýn üzerinde barýnmazlar. Sadece kiþi akarlara karþý duyarlý ise sorun oluþturan canlýlardýr.

Klasik ev haþare ilaçlarý akarlarý öldürmemektedir.Bir gram ev tozu içinde 100-500 adeti canlý olmak üzere, yaklaþýk olarak 19.000 adet akar bulunmaktadýr. Yetiþkin akarlar ortalama 6 hafta yaþarlar. Diþi akarlar bu süre içinde 40-80 yumurta býrakýr. Bir akar yumurtasý 4 hafta içinde yetiþkin akara dönüþür.

Hayvan allerjenleri

Önceleri hayvanlara ait allerji vakalarý daha çok kýrsal kesimlerde görülürken, evde hayvan besleme alýþkanlýðýnda artýþ nedeniyle bugün þehirlerde yaþayan insanlarda da hayvan orijinli allerjenlere duyarlýlýk önemli ölçüde artmýþtýr. Kedi ve köpek allerjenleri en sýk karþýlaþýlan allerjenlerdir.

Hayvan orijinli antijenlerinden en önemlisi kedi allerjenleridir. Kedi beslenmeyen evlerde bile bu allerjenler yaygýndýr. Kedi allerjenleri asýl olarak hayvanýn salyasýnda bulunmakta ve tüyleri üzerinde taþýnmaktadýr. Bu allerjenler oldukça yapýþkan özelliktedir ve ev içinde duvarlarda ve diðer yüzeylerde bol miktarda bulunabilirler. Hayvanýn uzaklaþtýrýlmasýndan aylar sonra bile allerjenlerin etkileri devam etmektedir.

Kuþ tüyü allerjilerinin bir zaman çok önemli olduðu sanýlýyordu. Ancak kuþlar daha çok tüyleri arasýnda mantarlar ve akarlar için uygun üreme ortamlarý saðladýklarý için allerji geliþimine ve þikayetlerin ortaya çýkmasýna neden olurlar. Kuþ tüylerine ait olan allerjenik vasýf tüyler eskidikçe kaybolmaktadýr.

Önceleri at kýlýna allerji sýkça rastlanmaktaydý. Ancak günümüzde bu olay sadece at binenlerde veya at bakýcýlarýnda geliþmektedir.

Hamamböceði allerjenleri

Özellikle eski binalarda ve birden fazla ailenin yaþadýðý apartman türü yapýlarda hamamböceði allerjenlerinin bulunmasý kaçýnýlmaz bir gerçektir. Hamamböceklerinin tamamen ortadan kaldýrýlmasý da çoðu kez mümkün olmamaktadýr.

Hamamböceði allerjenleri ile duyarlýlaþmýþ bir kiþi hamamböceklerinin yaþadýðý bir ortama girdiðinde allerjik þikayetleri ortaya çýkmaktadýr.

Bu haþarelerin yaþamlarýný sürdürmelerinde iki temel gereksinim ortamda nem ve gýda artýklarýnýn bulunmasýdýr.

 

       Uyarý: Bu sitedeki yazýlar tamamen bilgilendirme amaçlý hazýrlanmýþtýr. Tedavi amaçlý kullanýlamaz.
       Copyright: 2010 AllerjikRinit.com, Tasarým: Dr.Rýza Eröksüz